Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Piotr i Paweł "Zakupy przez internet" prowadzonego przez firmę "Piotr i Paweł Wschód" z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101418, NIP 781-16-74-291 REGON 639793490


I. Informacje ogólne

do góry strony

Regulamin sklepu internetowego Piotr i Paweł "Zakupy przez internet", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "Piotr i Paweł", prowadzącym działalność w Józefosławiu, ul. Geodetów 29; 05-500 Józefosław.


II. Słowniczek

do góry strony

1. Sprzedawca
Sprzedawcą jest firma: "Piotr i Paweł Wschód" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 179 , 02-222 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101418, NIP 781-16-74-291, Regon 639793490, kapitał zakładowy: 1.524.500,00 zł,
Tel. 516 202 799 Adres elektroniczny: ezakupy.tarchomin@piotripawel.pl


2. Klient
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.


3. Strona Internetowa
Strona internetowa www.e-piotripawel.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.


4. Sklep Internetowy
Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Józefosławiu, ul. Geodetów 29; 05-500 Józefosław, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.


5. Towar
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.


6. Konto Internetowe
Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.


7. Regulaminy Sklepów Internetowych Piotr i Paweł
Regulaminy sklepów internetowych prowadzonych na terenie Polski przez spółki wchodzące do Grupy "Piotr i Paweł" (zwane dalej "Sklepami internetowymi Piotr i Paweł"), to jest: "Piotr i Paweł Zachód" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Promienista 160), "Piotr i Paweł Wschód" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 179), "Piotr i Paweł Zachód" spółka z o.o. Turzyn sp. k. w Szczecinie (Al. Boh. Warszawy 40), "BEMAR" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grzymały Siedleckiego 20), "Tormar" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Legionów 216 F). "EP MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul.1000- lecia Państwa Polskiego 8). "FRANCZYZA I ALFA" sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul.Żelazna 4).III. Warunki Składania Zamówień

do góry strony

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.


2. Wymagania sprzętowe:
do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:

 • korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox,
 • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line,


3. Rejestracja Klienta (login)
Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności piotripawel.pl oraz Regulaminów Sklepów Internetowych Piotr i Paweł i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia wskazanego w ust 9. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.


4. Złożenie zamówienia
Szczegółowa instrukcja składania zamówienia umieszczona jest w "zakładce" - "Pomoc - Zakupy".


5. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.


6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.


7. Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholu w ramach Sklepu Internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar.


8. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności piotripawel.pl oraz regulaminy sklepów internetowych (zwane dalej "Regulaminami Sklepów Internetowych Piotr i Paweł") prowadzonych na terenie Polski przez spółki wchodzące  do Grupy "Piotr i Paweł", to jest: "Piotr i Paweł Zachód" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Promienista 160), "Piotr i Paweł Wschód" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 179), "Piotr i Paweł Zachód" spółka z o.o. Turzyn sp. k. w Szczecinie (Al. Boh. Warszawy 40), "BEMAR" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grzymały Siedleckiego 20), "Tormar" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Legionów 216 F). "EP MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul.1000- lecia Państwa Polskiego 8). "FRANCZYZA I ALFA" sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul.Żelazna 4). oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez wyżej wskazane spółki oraz przez "Piotr i Paweł" S.A.  z siedzibą w Poznaniu (ul. Tatrzańska 1/5) jako organizatorkę Grupy "Piotr i Paweł" oraz przez "piotripawel.pl" sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 179), jako prowadzącą stronę internetową  www.e-piotripawel.pl, podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminach Sklepów Internetowych Piotr i Paweł oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.


Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji składanie zamówień w sklepie internetowym.


9. Każdy Sklep Internetowy Piotr i Paweł posiada swój własny regulamin. Złożenie oświadczenia o treści wskazanej w ust. 8, to jest między innymi akceptacja Regulaminów Sklepów Internetowych Piotr i Paweł oznacza, iż Klient w momencie wyboru kodu pocztowego miejsca, w którym zamówienie będzie realizowane wiąże Regulamin Sklepu Internetowego Piotr i Paweł, który swoją właściwością terytorialną obejmuje to miejsce.IV. Warunki sprzedaży i dostawy

do góry strony

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.


2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.


3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.


4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.


5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.


6. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,3 szynki (0,3 kg szynki). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 400g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 800g Towaru).

Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar powinny być zaznaczone przy pozycji "Opcje przygotowania" w szczegółowym opisie Towarów (klikając na zdjęcie Towaru, jego nazwę lub skrócony opis).


7. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.


8. Zamówienia dostarczane są w termoizolacyjnych lodówkach, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.


9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę i posiadających stosowne identyfikatory. Zamówione Towary są starannie pakowane w termoizolacyjne lodówki, kartony firmowe, torby foliowe lub plastikowe skrzynie.


10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.


11. Dostawa Towarów jest realizowana w granicach miast określonych w zakładce "Sprawdź dostępne terminy dostawy", znajdującej się na Stronie Internetowej.


12. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce Pomoc - Dostawa


13. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.


14. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.


14.1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.e-piotripawel.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) przy odbiorze

 • Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych
 • Bonami towarowymi - akceptujemy bony towarowe "Piotr i Paweł" oraz kupony Sodexho Pass, Accor, Bonus. Przy płatności bonami towarowymi i kuponami nie wydajemy reszty.
 • Kartą płatniczą - możliwa jest płatność u klienta kartą płatniczą Mastercard, Visa, Visa Elektron. Istnieje możliwość łączenia wyżej opisanych form płatności.
b) on-line
 • Kartą płatniczą on-line - możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic z poziomu strony www.e-piotripawel.pl w systemie eCard na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.ecard.pl,


14.2. W przypadku płatności kartą płatniczą/kredytową on-line, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem pierwotnie zaakceptowanej kwoty płatności, maksymalnie o 10%. Różnica w cenie wynikać może z innych niż zadeklarowane przez Klienta wartości towarów na wagę, nie możliwych do stwierdzenia w momencie akceptowania przez klienta ostatecznej kwoty zamówienia.


15. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.V. Reklamacje i zwroty

do góry strony

1. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie Internetowym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.


2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera-sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera-sprzedawcy dostarczającego przesyłkę. Kurier-sprzedawca ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z operatorem telefonicznie, lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)


3. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w siedziebie sklepu, przed upływem tego terminu na adres - "Piotr i Paweł Wschód" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.


4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot odbywa się na tę sama kartę płatniczą.


5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania
 • towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.),
 • dostarczanej prasy.VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

do góry strony

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepów internetowych Piotr i Paweł, Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu (organizator sieci) i piotripawel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarządca strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.VII. Zabezpieczenia

do góry strony

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.


2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepów internetowych Piotr i Paweł, "Piotr i Paweł" S.A. z siedzibą w Poznaniu - organizatorki Grupy "Piotr i Paweł" oraz "piotripawel.pl" sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie prowadzącej stronę internetową  www.e-piotripawel.pl.


3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze Beyond.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;


4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy oraz pozostałych Sklepów internetowych Piotr i Paweł, "Piotr i Paweł" S.A.  z siedzibą w Poznaniu - organizatorki Grupy "Piotr i Paweł" oraz "piotripawel.pl" sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie prowadzącej stronę internetową  www.e-piotripawel.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej tych firm, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.


5. Firma piotripawel.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.


6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia, to jest oświadczenia, którego wzór wskazany został w lit. III ust. 8 niniejszego regulaminu.VIII. Kontakt

do góry strony

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 506 020 477 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt"Supermarket internetowy Spar

Supermarket internetowy Spar - Twój sklep spożywczy

Wygodne zakupy online

Spar – zrób zakupy spożywcze przez Internet z dostawą do domu

Czas jest towarem deficytowym. Wiemy, jak bardzo zajęci są każdego dnia nasi klienci. Stworzyliśmy więc supermarket internetowy Spar , aby skrócić czas i uprościć proces robienia zakupów do minimum. Sklep Spar umożliwia zamówienie produktów żywnościowych, artykułów dla zwierząt, kosmetyków, środków czystości oraz chemii gospodarczej, artykułów dekoracyjnych, kuchennych, biurowych i wielu innych z dostawą prosto do domu. Wystarczy, że skorzystasz z komputera lub smartfona, odwiedzisz stronę supermarketu internetowego Spar i zrobisz zakupy, zamawiając produkty, które są Ci potrzebne.

Co znajdziesz na półkach w supermarkecie internetowym Spar?

Supermarket internetowy Spar posiada w swoim asortymencie wszystko, co potrzebne. Znajdziesz tu wysokiej jakości mięso, wędliny, ryby, pieczywo, warzywa i owoce, nabiał i jaja. Coś dla siebie znajdą również wegetarianie i weganie, a także miłośnicy zdrowego odżywiania – w ofercie znajdują się produkty ekologiczne oraz organiczne.

Zakupy online w sklepie Spar to wygodny sposób na realizację domowych obowiązków. Oferujemy dostawę wybranych produktów najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Jasny i zrozumiały podział artykułów na kategorie ułatwia odnalezienie kolejnych pozycji. Dokładamy wszelkich starań, aby standard naszych usług spełnił oczekiwania klientów.

Zakupy online w Spar – dostawa produktów pod same drzwi

Dostarczamy zakupy w kartonowych, ekologicznych opakowaniach pod wskazany adres w wybranym przez klienta terminie. Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzone na stronie internetowej transakcje były w pełni bezpieczne, a oferta sklepu dopasowana do potrzeb naszych klientów. Staramy się, aby zakupy online na e-spar.com.pl były jeszcze wygodniejsze niż w naszych sklepach stacjonarnych.

Na stronie e-spar.com.pl możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz w swoim domu. Od produktów żywnościowych, przez artykuły dla zwierząt, aż po środki czystości. Stawiamy na najwyższą jakość produktów i obsługi, ciekawe promocje oraz maksymalnie szybką dostawę zakupów pod Twoje drzwi. Doceniamy stałych klientów i z niecierpliwością oczekujemy nowych. Przekonaj się, jak przyjemne i proste są zakupy online, bez wychodzenia z domu!

Supermarket internetowy Spar dostępny w wielu miastach w Polsce

Sklep spożywczy i wielobranżowy Spar to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa realizacji usług. Zakupy na naszej stronie to przyjemność i oszczędność czasu. Wystarczy, że włożysz wybrane produkty do wirtualnego koszyka i opłacisz zamówienie, a my zajmiemy się resztą. Bądź na bieżąco z aktualnymi promocjami, zapisując się do naszego newslettera. Jesteśmy dostępni w całej Polsce, m.in. w Bydgoszczy, Płocku, Częstochowie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi czy w Warszawie. Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów!